Tel: 030 - 24 13 778 E-mail: info@dakven.nl
 

ALGEMENE VOORWAARDEN DAKVEN(STERONLINE)

LEVERINGSVOORWAARDEN


Bestellingen

Het winkelen in de DAKVENSTERONLINE Configurator is geheel vrijblijvend. Uw bestelling is pas
definitief na het invullen van uw persoonlijk gegevens en het activeren van de `plaats bestelling`
button. Indien wij vragen hebben over uw bestelling zullen wij telefonisch contact opnemen of per Email
corresponderen.

Levertijden

De gemiddelde levertijd van de dakvensters en raamdecoratie is 1 tot 15 werkdagen. Het bezorgen
van uw bestelling gaat in overleg.

Leveringen
Uw bestelling wordt afgeleverd aan de voordeur. Als uw woning deel uit maakt van een
appartementen of wooncomplex, worden zware producten zoals bijvoorbeeld dakvensters alleen
afgeleverd aan de voordeur indien het gebouw is voorzien van een lift. Indien geen lift aanwezig is
geldt de deur voor de algemene toegang tot het complex als voordeur. De bezorgkosten zijn exclusief
tolkosten. Dakvensteronline levert niet op de eilanden (Texel, Ameland …..).

Garantie

Tien jaar schriftelijk fabrieksgarantie op VELUX dakvensters (inclusief beglazing*), gootstukken en
installatieproducten. * Uitgezonderd breuk.

Vijf jaar schriftelijke garantie op VELUX draadloze raamdecoratie en rolluiken op zonne-energie.

Drie jaar schriftelijke fabrieksgarantie op VELUX raamdecoratie, insectenhorren, buitenzonwering
rolluiken, handmatige en elektrische bedieningssystemen en zonne-energie producten

Annuleringen

Indien de koper de geplaatste bestelling geheel of gedeeltelijk wilt annuleren, heeft
DAKVENSTERONLINE het recht om een volledige vergoeding te vorderen van alle kosten die
gemaakt zijn om de order uit te leveren.

Retourzendingen

Alleen als de verpakking ongeopend is, heeft de koper heeft het recht om binnen zeven werkdagen de
goederen te retourneren. U moet dit kenbaar maken via e-mail, aan info@dakven.nl. Wij halen de
goederen in overleg retour. Wij brengen € 35,- (incl. BTW) retourkosten per product in rekening
aangevuld met de gangbare transportkosten.

Reclames

Manco`s, uiterlijk waarneembare beschadigingen, onregelmatigheden in de specificatie van uw
bestelling en de uiteindelijke levering, moeten bij afleveren aangetekend worden om rechtsgeldig te
zijn. Beschadigingen en/of onjuiste werking van de goederen, dienen binnen vijf werkdagen te worden
gereclameerd. DAKVENSTERONLINE zal de reclames z.s.m. afhandelen of doorspelen aan de
producent.

Prijzen

Dakvensteronline doet er alles aan om alle informatie op de website up to dat te houden zowel op
technische als informatief gebied maar ook voor wat betreft de vermelde prijzen. Dit neemt niet weg
dat er door modificaties of werkzaamheden aan de website er onregelmatigheden kunnen ontstaan.
De directie behoudt zich dan ook het recht om uitgebrachte offertes te annuleren indien er
onregelmatigheden worden geconstateerd.

Betaling

Contant en gepast of met pinbetaling bij aflevering.

Aansprakelijkheid.

De aansprakelijkheid van DAKVENSTERONLINE uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten
hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen. Elke verdere aansprakelijkheid t.a.v. schade
wordt uitgesloten. VELUX dakvensters zijn optioneel leverbaar met veiligheidsbeglazing.

UITVOERINGSVOORWAARDEN (Leveren en monteren)

Algemene bepalingen

Definities: In deze uitvoeringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: Natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep
of bedrijf;

Opdrachtgever: Opdrachtgever die handelt als consument dan wel in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.

DAKVENSTERONLINE: Opdrachtnemer die bedrijfsmatig gespecialiseerd is in het leveren en
plaatsen van het gehele VELUX leveringsrpogramma.

Het werk: Het totaal van de tussen de opdrachtgever en DAKVENSTERONLINE
overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door het
klussenbedrijf geleverde materialen.

Meer en minderwerk: Door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan of
verminderingen van het overeengekomen werk, die leiden tot
bijbetaling boven of verlaging van de overeengekomen prijs.

Verplichtingen van DAKVENSTERONLINE

DAKVENSTERONLINE staat ervoor in, dat het werk goed en deugdelijk wordt opgeleverd in
overeenstemming met de bepalingen van de overeenkomst en dat het gebruik maakt van deugdelijke
werkwijzen.

Bij de voorbereidingen en uitvoering van de opdracht zal DAKVENSTERONLINE, voorzover
redelijkerwijs mogelijk, inspelen op en rekening houden met de wensen van de opdrachtgever.
DAKVENSTERONLINE neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften en regelgeving in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering
van het werk.

DAKVENSTERONLINE is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:

 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden voor zover DAKVENSTERONLINE dezekent of redelijkerwijs behoort te kennen;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
 • Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter
 • beschikking zijn gesteld; een en ander voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van
 • het werk aan DAKVENSTERONLINE openbaren en DAKVENSTERONLINE terzake
 • deskundig moet worden geacht.
 • Verplichtingen van de opdrachtgever
 • De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking
 • gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen en voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens.
 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat DAKVENSTERONLINE zijn werkzaamheden tijdig en deugdelijk kan verrichten.
 • Indien de opdrachtgever één of meer afspraken niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hijgehouden de in redelijkheid hiermee verband houdende schade te vergoeden.
 • De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • Onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijze;
 • Kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • Gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld

Wijziging van de opdracht


Partijen kunnen meer en minderwerk overeenkomen, waarbij DAKVENSTERONLINE ervoor zorg
draagt dat zulks schriftelijk wordt vastgelegd met inbegrip van het akkoord van de opdrachtgever.
Weersomstandigheden
Weersomstandigheden zoals regen en sneeuw kunnen de werkzaamheden beïnvloeden of tot
annulering van de montage op de afgesproken montagedag leiden.


Constructie


In grote lijnen zijn er twee type dakconstructies te weten een sporenkap en een gordingenkap.
Bij een sporenkap lopen de balken verticaal en zijn niet zichtbaar doordat ze in de dakplaat verwerkt
zijn. De kosten voor het aanpassen van de dakconstructie (ravelen) van een sporenkap bedragen
€ 75,- exclusief BTW.


Bij een gordingenkap lopen de balken horizontaal. De kosten voor het aanpassen van de
dakconstructie (ravelen) van een gordingenkap bedragen € 125,- exclusief BTW.
De offerte is gebaseerd op de meest algemene en voorkomende dakconstructies. Indien u de optie
`Aanpassen dakconstructie` niet heeft geselecteerd en/of wij een afwijkende situatie aantreffen, zal in
overleg meerwerk besproken worden.


Onvoorziene complicaties


Wanneer zich onvoorziene complicaties voordoen, doet DAKVENSTERONLINE hiervan zo spoedig
mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
Indien DAKVENSTERONLINE de opdrachtgever niet kan bereiken, dient DAKVENSTERONLINE het
werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicaties onmiddellijk handelen vereist.
Eventuele extra kosten, die DAKVENONLINE moet maken in verband met een onvoorziene
complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen
door de opdrachtgever worden vergoed.
Indien de onvoorziene complicaties niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer en
minderwerk opdragen.


Oplevering


Na voltooiing van het werk nodigt DAKVENSTERONLINE de opdrachtgever uit voor oplevering van
het uitgevoerde werk. De opdrachtgever dient het afgeleverde werk ter plaatse te controleren en al
dan niet onder voorbehoud te aanvaarden dan wel weigeren onder aanwijzing van de gebreken.
Indien er gebreken worden geconstateerd, die door DAKVENSTERONLINE dienen te worden
hersteld, zal DAKVENSTERONLINE deze gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4
weken na de opleveringsdatum herstellen, tenzij dit onmogelijk is ten gevolge van omstandigheden
die buiten de risicosfeer van DAKVENSTERONLINE vallen.


Betaling


DAKVENSTERONLINE zal de eindafrekening tijdens de oplevering aan de opdrachtgever ter hand
stellen ofwel na de oplevering doen toekomen.
De eindafrekening bevat een opsomming van de vaste prijs, het eventuele meer en/of minderwerk en
eventuele extra kosten op grond van onvoorziene complicaties.
De eindafrekening bevat tevens een opstelling van eventueel door de opdrachtgever reeds betaalde
bedragen en van het resterende saldo.
De eindafrekening kan bij oplevering contant worden voldaan of met pinbetaling. Alleen in overleg kan
er binnen 7 dagen na ontvangst van de eindafrekening via bank of giro overschrijving, tenzij partijen
een andere termijn zijn overeengekomen.


Opschorting van de betaling


Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de
betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in redelijke verhouding dient
te staan tot het geconstateerde werk.
Indien het opgeschorte bedrag niet in redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft
DAKVENSTERONLINE het recht de wettelijke rente in rekening te brengen over het teveel
opgeschorte bedrag.


Niet nakomen betalingsverplichting


Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling wettelijk in
verzuim te verkeren. Niettemin zendt DAKVENSTERONLINE na het verstrijken van de
betalingstermijn één betalingsherinnering. Daarin wijst hij de opdrachtgever op zijn verzuim en geeft
alsnog de gelegenheid binnen 7 werkdagen na ontvangst van deze betalingstermijn te betalen.
Over betaling die niet tijdig is verricht, kan DAKVENSTERONLINE rente in rekening brengen vanaf het
verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag.
DAKVENSTERONLINE is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere
ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan DAKVENSTERONLINE verschuldigde
bedrag.


Garantie


DAKVENSTERONLINE garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken
gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij
DAKVENSTERONLINE aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk. Het voorgaande laat
onverlet dat DAKVENSTERONLINE ook na die periode voor eventuele gebreken in het werk
aansprakelijk kan zijn op grond van de wet. Indien partijen een langere termijn zijn overeengekomen,
dient dit schriftelijk te worden vastgelegd.


De gebreken als bedoeld in lid 1 zijn gebreken die niet eerder dan het moment van de ontdekking
door de consument onderkend hadden kunnen worden en door de consument zo spoedig mogelijk
daarna schriftelijk aan DAKVENSTERONLINE zijn medegedeeld.